كارشناسی ارشد: عمران- محیط زیست ، دانشكده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان ،فارغ التحصیل سال ۱۳۸۰
سوابق كاری:
- كارشناس كنترل كیفی آب آشامیدنی روستاهای استان اصفهان

،شركت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان

- كارشناس ارشد طراحی تصفیه خانه های فاضلاب، شركت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب بمدت ۵ سال
- كارشناس محیط زیست شركت شهركهای صنعتی استان اصفهان از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۵
- مدیر ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی شركت شهركهای صنعتی استان اصفهان از نیمه دوم سال ۱۳۹۵