مدیر محیط زیست شركت شهركهای صنعتی استان اصفهان
كارشناس رسمی دادگستری استان اصفهان در رشته مهندسی محیط زیست
كارمند نمونه استان اصفهان در سال ۱۳۸۶
تحصیلات :


کارشناسی ارشد مهندسی عمران – محیط زیست دانشگاه شیراز
دانشجوی دكتری مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران

سوابق کاری :

۱- شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
"فعالیت از سال ۱۳۸۴ تاكنون در پست های كارشناس، رییس گروه و مدیر واحد محیط زیست و نظارت بر پروژه های طراحی، اجرا و بهره برداری شبكه های جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب، سیستم های استفاده مجدد از پساب و پروژه های زیست محیطی"
۲- شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
۳- شرکت مهندسین مشاور آبران
۴- دفتر محیط زیست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
۵- شرکت تعاونی چند منظوره دانشگاه صنعتی شریف