فارغ التحصیل در رشته مهندسی عمران گرایش آب و فاضلاب
سوابق اجرایی:
پس از دو سال فعالیت به عنوان کارشناس طراح شبکه های آب و فاضلاب در شرکت مهندسین مشاور به استخدام شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان درآمد.

او در طول مدت نه سال سابقه کاری خود در شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در مسئولیت های زیر مشغول به فعالیت بوده است.
1- مسئول دفتر فنی امور آب و فاضلاب شهرستان خوانسار
2- کارشناس ناظر بر بهره برداری امور آبفا شهرستان فلاورجان
3- کارشناس تحلیل آب بدون درآمد در دفتر مدیریت مصرف شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان