کارشناس مدیریت مصرف آب شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
کارشناش عمران آب و فاضلاب
مهندس علیرضا شرافتی بیست سال سابقه در شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان دارند تخصص ایشان مدیریت مصرف آب است

و در این رشته تدریس هم دارند دو عنوان کتاب هم در این رابطه به چاپ رسونده اند. همچنین تخصص ایشان در مورد مسائل فنی اب و فاضلاب تخصص می باشد.