مهندس سید محسن صالح کارشناس مهندسی عمران، دارای شانزده سال سابقه فعالیت در شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان هستند، ایشان مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد و واحد جی آی اس آبفا استان به مدت شش سال بوده اند، هچنین به مدت 2 سال مدیر امور بازرگانی آبفا استان بوده اند.
سابقه فعالیتهای کارشناسی:
• مدیر دفتر فنی آبفا در یکی از مناطق خودگردان استان به مدت سه سال
• معاون بهره برداری آبفا در یکی از مناطق خودگردان استان به مدت سه سال
• عضویت در حدود بیست کمیته مختلف فنی و تخصصی صنعت آب و فاضلاب در استان و کشور نظیر کمیته تخصصی کنتور شرکت
• مهندسی آبفا کشور
• کمیته فنی بازنگری استاندارد کنتور آب کشور
• کمیته کنترل کیفی کالای آبفا استان
• کمیته های تخصصی کاهش آب بدون درآمد آبفا استان
• کمیته پیشنهادات آبفا استان
• عضو هیات تحریریه نشریه مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد شرکت مهندسی آبفا کشور