آینده توسعه پایدار در گرو تامین متناسب آب و این موضوع در گرو ایجاد شرایط مدیریت مصرف بهینه است. تفکیک کنتور مشترکین چند واحدی در محل مصرف برای اعمال مدیریت مصرف امری ضروری است و چنانچه با اقدامات فرهنگی و ابزاری توام شود نتیجه آن کاهش قابل توجه مقدار مصارف خواهد بود. زمانی که مشترکین یک مجموعه چند واحدی آب مورد نیاز شرب و بهداشت خود را از یک کنتور مشترک برداشت کنند، به دلیل شفاف نبودن مصارف هر واحد و اینکه از نظر روانی هر مصرف کننده در رقابت با سایر همسایگانش، بیشتر مصرف کردن آب را حق قانونی و طبیعی خود می داند لذا ناخودآگاه ضریب مصارف آب افزایش می یابد برعکس چنانچه بتوان با راهکاری نوآورانه، مصارف هر واحد را شفاف سازی کرد، به تدریج شاهد کاهش مصرف آب خواهیم بود.

اما این موضوع مشکلاتی دارد که مهمترین آنها به قرار ذیل می باشد:
۱- نصب یک مخزن مشترک در ورودی ملک و قبل از کنتورهای تفکیک شده برای کاهش نیاز به مخازن متعدد به دلیل اینکه مسئولیت تامین امنیت، سلامت و بهداشت آب تا کنتور بر عهده شرکت آب و فاضلاب است و اینکار ممکن است این وظیفه را مخدوش نماید ، عملی نیست .
۲- نصب کنتورهای تفکیک شده در ورودی هر ملک به صورتی که تامین فشار توسط یک پمپ مرکزی که به یک مخزن مرکزی متصل است انجام شود هم علاوه بر آنکه مشکلی شبیه حالت اول را با خود دارد منجر به این خواهد شد که چنانچه حادثه ای در مسیر حد فاصل ورودی انشعاب به ملک تا محل نصب کنتور در ورودی هر واحد اتفاق افتاده و خسارت مالی و حتی جانی به اشخاص ثالث وارد شود، شرکت آب و فاضلاب ضمان خواهد بود.
۳- افزایش هد شبکه توزیع برای جبران یا تامین فشار مورد نیاز تا سقف حداکثر تعداد طبقات ساختمان های موجود در یک شهر نیز علاوه بر اینکه در بسیاری موارد از نظر فنی امکان پذیر نیست، باعث افزایش حوادث و نیز افزایش نشت زمینه از شبکه توزیع آب خواهد شد.
بدیهی است با حل مشکلات می توان راهکاری مناسب برای عملیاتی شدن این طرح اتخاذ گردد.
CH1-1-1