روز اول

چهارشنبه

28 مهر ماه

روز دوم

پنجشنبه

29 مهر ماه

روز سوم

جمعه

30 مهر ماه

 

8:45

تا

13

پذیرش

بوم مدل کسب و کار

شناخت اجزاء و عناصر تجاری

دکتر کورش خسروی

آشنایی با ابزارهای مالی

تحلیل مالی

تأمین منابع مالی

دکتر مهسا قربانی

 

افتتاحیه

درباره هم نت آب

 

پنل بیان فرصت ها و چالش های آبفا

کار تیمی و تسهیلگری

 

میزگردهای تخصصی پیرامون فرصت ها و چالش ها

شکار ایده ها

کار تیمی و تسهیلگری

 

شناسایی مشتریان و تحلیل بازار

 
 

ناهار و نماز

ناهار و نماز

ناهار و نماز

 

13:30

تا

19

ایده پردازی

ارزیابی و اعتبارسنجی

MVP

چالش خلق ارزش

مهندس بهزاد صادقی

ارائه طرح ها

به داوران

تأمین کنندگان منابع مالی

و

سرمایه گذاران

 

آشنایی با فرآیند توسعه محصول یا خدمات نو

دکتر حامد ترکش

 

اتخاب ایده ها

و

ارایه ایده ها

تکمیل تیم

 و ارتباط با تسهیلگران

کار تیمی و تسهیلگری

   

ارایه طرح های منتخب

 و

اختتامیه