دکتر علی یوسفی

دکترای اقتصاد کشاورزی از دانشگاه تربیت مدرس تهران، زمینه های تحقیقاتی : اقتصاد آب و محیط زیست، تحلیل نهادی سیستمهای اجتماعی اکولوژیکی، حکمرانی آب، ارزیابی یکپارچه پروژه، حسابداری یکپارچه منابع آب
پروژه های تحقیقاتی:
مجری تحلیل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی لزوم اجرای طرح کلان بازیافت پساب ، کارفرما: دانشگاه تهران (92-1391).