دکتر حمیدرضا صفوی

دكتری عمران آب از دانشكده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران ، زمینه های تحقیقاتی : مدیریت کیفی منابع آب زیرزمینی و سطحی، مدلسازی مدیریت جامع منابع آب، مدلسازی آبهای زیرزمینی، هیدرولوژی و هیدرولیک