دکترمحمدرضا چمنی

دكترای مهندسی عمران-گرایش هیدرولیك، دانشگاه آلبرتا، كانادا، زمینه تحقیقاتی: سازه های آبی و زیست محیطی، مهندسی رودخانه، هیدرولیک خطوط لوله

پروژه های تحقیقاتی:
بررسی جریان زیر‌بحرانی بر روی شیب‌شكن قایم با شیب معكوس كف، مجری طرح، سازمان مدیریت منابع آب ایران، 1380-1381. طرح جامع سدهای زیر‌زمینی و طراحی موردی آن در منطقه غرب نجف‌آباد، همكار طرح، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان، 1379-1381.