دکتر عبدالرضا کبیری

دكتری، مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، زمینه های تحقیقاتی : هیدرولیك ، سازه‌های هیدرولیكی، هیدرولیك دریا، دینامیك سیالات ، جریانهای دو فازی آب و هوا در مجاری
پروژه های تحقیقاتی:
كاهش عمق استغراق بحرانی آبگیرها با استفاده از صفحات ضد گرداب"، كارفرما: شركت مدیریت منابع آب ایران، خاتمه یافته ( 1382). "مدلسازی ریاضی و آزمایشگاهی جریانهای دوفازی ناپایدار آب و هوا در تونلها و مجاری آب‌بر"، كارفرما: شركت مدیریت منابع آب ایران، خاتمه یافته (1387). "مدلسازی ریاضی و آزمایشگاهی جریانهای دوفازی ناپایدار آب و هوا در تونلها و مجاری آب‌بر"، كارفرما: شركت مدیریت منابع آب ایران، خاتمه یافته (1387).