دکتر مهدی قیصری

فوق دکترا، دانشكده مهندسی كشاورزی و بیولوژی، دانشگاه جورجیا، آمریكا، زمینه تحقیقاتی: آبیاری قطره ای، روابط آب-خاک گیاه، آبیاری تحت فشار، مدل های گیاهی، آبشویی نیترات و آلودگی زیست محیطی