دکتر مسعود طاهریون

دکترای محیط زیست از دانشگاه تهران زمینه های تحقیقاتی : مهندسی آب و فاضلاب، مدیریت کیفی منابع آب، ارزیابی اثرات محیط زیستی
پروژه های تحقیقاتی:
1391، شرکت مشانیر، مطالعات مدلسازی کیفی رودخانه قشلاق و سد مخزنی ژاوه، 1390 شركت مهندسی طوس آب، تدوین بازنگری نشریه 129 وزارت نیرو فصل تصفیه و دفع لجن فاضلاب، 1387: مشاور یكم، مطالعات كیفیت آب رودخانه‌های استان مازندران، كارفرما سازمان آب منطقه‌ای مازندران