دکتر مرتضی صادقی

 دکترای مهندسی پلیمر از دانشگاه تربیت مدرس تهران، زمینه تحقیقاتی:ساخت غشاء‌های پلیمری در زمینه اسمز معكوس، میکروفیلتراسیون، نانوفیلتراسیون، تصفیه آب و پساب توسط فناوری پیشرفته غشائی، ساخت غشاء و صفحات دوقطبی پیل سوختی پلیمری