قوانین باشگاه

• اعضاء باشگاه خود را متعهد به شرکت در برنامه‌های برگزار شده می‌دانند و تلاش خواهند نمود تا امکان ارتقاء کمی و کیفی برنامه های اجرایی را فراهم آورند.
• اعضاء باشگاه خود را متعهد به شرکت در نظرسنجی‌ها و نیازسنجی‌های به عمل آمده می‌دانند.
• اعضاء باشگاه موظف به ایفای نقش ارتباطی خود در محل تحصیل یا کار بوده و ضمن معرفی موضوعات و اساتید، به دنبال ایده‌های نو برای پرداختن به موضوعات کلیدی می‌باشند.