برگزاری کارگاه‌های یک روزه و دو روزه

کلیه نخبگان و استعدادهای برتری که با توجه به تخصص و تجربه کاری خود قادر به تعریف و ارائه کارگاه آموزشی با موضوعات کاربردی در حوزه تخصص و یا در زمینه‌های مورداستفاده برای متخصصین سایر رشته‌ها می‌باشند، موضوع کارگاه، سرفصل‌ها، حوزه مخاطبین، تعداد ساعات، سبک اجرا، ملزومات اجرای کارگاه، مستنداتی از کارگاه‌های قبل (در صورت وجود)، زمان‌های پیشنهادی (ترجیحاً 2 یا 3 زمان پیشنهادی)، سقف تعداد نفرات را به بنیاد نخبگان استان اصفهان اعلام می‌کنند.
عنوان کارگاه پیشنهادی در لیست کارگاه‌های آتی سایت قرار گرفته و اطلاع رسانی آن از طریق بنیاد انجام می‌گردد. پس از گذشت یک دوره اطلاع رسانی و انجام ثبت نام مقدماتی از متقاضیان (با توجه به اولویت زمانبندی ثبت نام کنندگان و در صورت رسیدن نفرات به حدنصاب) کارگاه‌ با هماهنگی مدرس، اطلاع رسانی نهایی و اجرا خواهد شد.