بسمه تعالی
دوازدهمین كارگاه طرح چرخش توانمندی ها

آرامش و شادی را چگونه بدست آوریم؟ ۲

چهار شنبه ۲۰ مرداد ماه ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹
بنیاد نخبگان استان اصفهان

- چگونه آرامش و شادی را در زندگی خود حکمفرما کنیم؟
- خود را ارزیابی کنیم که تا چه حد سلامت روان داریم؟
- چگونه کلیدهای اساسی و کاربردی برای رسیدن به شادی را پیدا کنیم؟


 مدرس:
دکتر مریم اسماعیلی
استادیار گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان
افتخار: دانشجوی نمونه کشوری در مقطع دکتری

 هزینه ثبت نام ۵۰۰۰ تومان 

ثبت نام