بسمه تعالی 
یازدهمین كارگاه طرح چرخش توانمندی ها 

آرامش و شادی را چگونه بدست آوریم؟

چهار شنبه 30 تیر ماه ساعت 17:30 تا 19 
بنیاد نخبگان استان اصفهان

IMG 0028 IMG 0033-6-images

- چگونه آرامش و شادی را در زندگی خود حکمفرما کنیم؟
- خود را ارزیابی کنیم که تا چه حد سلامت روان داریم؟
- چگونه کلیدهای اساسی و کاربردی برای رسیدن به شادی را پیدا کنیم؟


 مدرس:
دکتر مریم اسماعیلی
استادیار گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان
افتخار: دانشجوی نمونه کشوری در مقطع دکتری